Castaldo Liqua Glass 1 kg

Průhledná jako sklo - výhoda pro vytváření formy i samotné odlévání. Nesrážlivá. Balení 1kg.

Počet ks: Do košíku
10874.png
Barva Průhledná modrozelená
Teplota vulkanizace 70˚ F/ 21˚C
Srážlivost 0,0%
Tvrdost 50
Pevnost v tahu 360 psi 2.1 n/mm²
Pevnost v trhu 74 lb./in. 12.9 n/mm
Doba tuhnutí 16 hodin
Poměr mísení 1:1
Viskozita Velmi nízká 1,200 cps

NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky:
dicyklohexylmethan-4,4´-diisokyanát

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H332
Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě k odstraňování odpadů.
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Pouze pro profesonální/odborné použití.

Mohlo by vás také zajímat

Castaldo Gold Label Quadrotto

Kvalitní vulkanizační guma pro vytváření zlatnických forem, která je dodávána ve velkých…

Kvalitní vulkanizační guma pro vytváření zlatnických forem, která je dodávána ve velkých plátech.

10868.jpg
Od 2 844 Kč s DPH
Od 2 350 Kč

Castaldo Gold Label role

Kvalitní vulkanizační guma ideální pro obtížné formy kde je vyžadována vyšší pružnost.…

Kvalitní vulkanizační guma ideální pro obtížné formy kde je vyžadována vyšší pružnost. Obsahuje více přírodní gumy a je měkčí a ohebnější než Castaldo White Label.

10870.jpg
 
Skladem
Od 1 440 Kč s DPH
Od 1 190 Kč

Castaldo Liqua Cast, bal. 0,50 kg

Snadné používání, vytvoříte ty nejjemnější detaily. Balení 0,454kg.

Snadné používání, vytvoříte ty nejjemnější detaily. Balení 0,454kg.

-18%
15751.jpg
 
Kód: 10873
1 209 Kč s DPH
986 Kč s DPH
815 Kč
Počet ks: Koupit

Castaldo Liqua Cast, Long Life 1 kg

Snadné používání, vytvoříte ty nejjemnější detaily. Balení 0,454kg.

Snadné používání, vytvoříte ty nejjemnější detaily. Balení 0,454kg.

15751.jpg
Kód: 15751
2 166 Kč s DPH
1 790 Kč
Počet ks: Koupit

Castaldo White Label Quadrotto, 22,7 kg

Oblíbená vulkanizační guma Castaldo White Label pro vytváření zlatnických forem. Balení…

Oblíbená vulkanizační guma Castaldo White Label pro vytváření zlatnických forem. Balení 22,7kg.

10891.jpg
Kód: 10891
13 540 Kč s DPH
11 190 Kč
Počet ks: Koupit

Castaldo White Label role

Oblíbená vulkanizační guma Castaldo White Label pro vytváření zlatnických forem.

Oblíbená vulkanizační guma Castaldo White Label pro vytváření zlatnických forem.

10892.jpg
 
Skladem
Od 1 319 Kč s DPH
Od 1 090 Kč

Castaldo No Shrink Pink, pásky 2,27 kg

Velmi oblíbená vulkanizační guma Castaldo No Shrink Pink díky nulové srážlivosti pro…

Velmi oblíbená vulkanizační guma Castaldo No Shrink Pink díky nulové srážlivosti pro vytváření zlatnických forem.

10878.jpg
Kód: 10878
1 803 Kč s DPH
1 490 Kč
Počet ks: Koupit

Castaldo Plast-O-Wax 0,5 kg

Plast-O-Wax vytváří vzory, které jsou velmi ohebné, pružné a tvárné s vynikající pamětí.…

Plast-O-Wax vytváří vzory, které jsou velmi ohebné, pružné a tvárné s vynikající pamětí. Vzory se nepoškodí navzdory nešetrnému zacházení a po zdeformování se vrátí vždy do původního stavu.

10880c.jpg
Kód: 10880
182 Kč s DPH
150 Kč
Počet ks: Koupit

Castaldo Quick-Sil, dvousložková, 1 kg

Castaldo Quick-Sil je dvousložková silikonová modelovací guma vulkanizující při pokojové…

Castaldo Quick-Sil je dvousložková silikonová modelovací guma vulkanizující při pokojové teplotě, ze které vytvoříte pevné, silné formy na šperky s dlouhou trvanlivostí, vhodné pro odlévání voskových modelů s 0 % sráženlivostí.

10882a.png
Kód: 10882
1 997 Kč s DPH
1 650 Kč
Počet ks: Koupit

Castaldo Rapido, pásky 2,27 kg

Pevná vulkanizační guma Castaldo s velmi nízkou srážlivostí. Vytvrzuje se velmi rychle,…

Pevná vulkanizační guma Castaldo s velmi nízkou srážlivostí. Vytvrzuje se velmi rychle, formy jsou připraveny za 15 minut při 93 °C.

15698.png
Kód: 15698
1 561 Kč s DPH
1 290 Kč
Počet ks: Koupit

Castaldo Silikon citronově žlutý, pásky 2,27 kg

Kvalitní vulkanizační guma pro vytváření zlatnických forem. Odolává trhání a je…

Kvalitní vulkanizační guma pro vytváření zlatnických forem. Odolává trhání a je dostatečně pevná pro tvorbu složitých forem.

10885a.png
Kód: 10885
1 561 Kč s DPH
1 290 Kč
Počet ks: Koupit
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace