Prohlášení o souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

učiněné v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).

 

Správce osobních údajů:
Advantage-fl.cz s.r.o., IČ: 28217179, se sídlem Louňovice, Ke Kameni 266, PSČ 25162,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 133219, (dále jen „správce“),
emailový kontakt: info@advantage-fl.cz 

 

Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů tímto jakožto registrovaný potenciální zákazník správce poskytuje správci souhlas se zpracováním
svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.
Osobní údaje je správce oprávněn předávat třetím osobám – zpracovatelům (osobám zpracovávajícím osobní
údaje pro správce).
Souhlas se vztahuje na veškeré činnosti (způsoby) a formy zpracování prováděné správcem pro uvedený účel.
Pro naplnění účelu zpracování bude správce zpracovávat tyto kategorie (typy) identifikačních a kontaktních údajů:
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo a emailovou adresu subjektu údajů.
Tento souhlas je udělován na dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování s tím, že správce osobní údaje následně
zlikviduje (vymaže či zničí), nebude-li dán jiný právní titul pro jejich další zpracování (než je tento souhlas).

 

Právo souhlas odvolat.
Subjekt údajů bere na vědomí, že tento souhlas může bez jakýchkoli podmínek odvolat, přičemž za tímto účelem
lze použít výše uvedené kontakty na správce.
V případě odvolání souhlasu je správce povinen o takovém odvolání informovat i osoby, kterým byly osobní údaje
předány, ledaže je správci známo, že již takové osoby mají ke zpracování samostatný právní titul. Subjekt údajů
bere zároveň na vědomí, že případným odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním

 

Poučení o dalších právech subjektu údajů dle Nařízení

 • Právo na přístup k osobním údajům. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních
  údajů, je mu správce povinen poskytnout potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou aktuálně
  zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup ke zpracovávaným osobním
  údajům (včetně jejich kopie) a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních
  údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů či kritéria použitá ke
  stanovení této doby, informace o právech subjektu údajů, informace o případném zdroji osobních údajů
  odlišujícím se od subjektu údajů, informace o případném automatizovanému rozhodování (včetně
  profilování), informace o případném předávání osobních údajů do zahraničí nebo mezinárodní organizaci
  a informace o souvisejících zárukách ve prospěch subjektu údajů.
 • Právo na opravu osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil
  nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na
  doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě na omezení zpracování. Subjekt
  údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat o výmaz osobních údajů, zejména pokud
  již byl naplněn účel zpracování nebo odpadl jeho důvod (včetně odvolání souhlasu), případně požádat o
  omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má (v případech stanovených Nařízením) právo
  vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména při dalším zpracování nezbytném pro účely
  oprávněných zájmů správce či třetí strany a při zpracování pro účely přímého marketingu.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, má (za
  podmínek dle Nařízení) subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje a právo,
  aby osobní údaje byly předány jinému správci.
 • Právo na ochranu údajů (jejich integritu a důvěrnost). V této souvislosti bere subjekt údajů na vědomí, že
  správce přijal vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému či protiprávnímu pracování
  a proti náhodné ztrátě, zničení, poškození nebo pozměnění osobních údajů.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu
  osobních údajů.

 

Závěrečné prohlášení.
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů.
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů správci není povinné a v této souvislosti potvrzuje, že
tento souhlas poskytl dobrovolně a svobodně a že jeho udělení nebylo vázáno na žádné podmínky.